Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Controle op bezit buitenlands onroerend goed

Controle op bezit buitenlands onroerend goed
Lokaal @ Vlaams Belang

Op 6 juni 2019 heeft een vrederechter in Hamme een zeer interessant vonnis geveld. De rechter stelde toen dat de Hamse sociale huisvestingsmaatschappij ‘de Zonnige Woonst’ gelijk had om via een privaat onderzoeksbureau de buitenlandse eigendommen van enkele sociale huurders te controleren.We moeten daar niet flauw over doen, het is algemeen geweten dat er sociale huurders zijn die verzwijgen dat ze eigendom hebben in het buitenland. Daarmee plegen ze natuurlijk bedrog. Wie eigendom heeft, heeft namelijk geen recht op een sociale woning. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten voor een sociale woning is het onaanvaardbaar dat we dit soort fraude zouden tolereren.In het vonnis stelt de rechter letterlijk, en we citeren, dat “de overheid de nodige garanties moet bieden dat het woningpark dat zij met overheidssubsidies uitbouwt enkel ten goede komt aan mensen die er ook rechtens aanspraak op kunnen maken. Het uitvoeren van onderzoeken is daartoe een essentieel instrument”. De rechter voegde er aan toe dat het niet onrechtmatig is om een private organisatie in te schakelen om de vermogens van sociale huurders te onderzoeken, en dat er desgevallend geen sprake is van een inbreuk op de anti-discriminatiewetgeving.

Reden genoeg voor ons raadslid Pierre Hendrikx om op de OCMW-raad van 24 juni 2019 te vragen hoe we het zit in Opoeteren, Neeroeteren & Maaseik. Is er hier controle op het eventueel bezit van eigendom in het buitenland bij onze sociale huurders? Wordt dit door onze gemeente gecontroleerd, en zo ja, hoe dan? En werden er al inbreuken vastgesteld? En zo ja, wat werd er dan aan die inbreuken gedaan? En kan onze gemeente de sociale huisvestingsmaatschappijen die hier actief zijn er attent op maken dat ze de plicht hebben om bij sociale huurders te controleren of deze al dan niet in het bezit zijn van onroerend goed in het buitenland.

Jammer genoeg waren de antwoorden die we mochten ontvangen van de burgemeester op deze vragen beneden alle peil. Ja, er is onze gemeente wel degelijk controle op het bezit van onroerend goed in het buitenland en ja er zijn wel degelijk ook in onze gemeente inbreuken vastgesteld, maar neen, het sociale verhuurkantoor dat actief is in onze gemeente (Ons Dak) vindt het niet nodig om hierover pubiekelijk te communiceren. Met andere woorden, Ons Dak houdt haar potjes gedekt. Typisch rode struisvogel politiek! Typisch ook wat je krijgt als je je sociaal woonbeleid als overheid uit laat voeren door derden. Zwaar gepolitiseerde derden in deze. Dan kun je je als overheid altijd mooi verstoppen achter deze organisaties terwijl jezelf de antwoorden schuldig moet blijven. En dat terwijl hoe dan ook de burger via zijn/haar belastingen moet betalen voor sociale huisvesting!

Wel geeft de meerderheid ons gelijk dat er nood is aan een regelgevend kader en dat de gemeente daar vragende partij naar is. Wij zullen op onze beurt niet nalaten om de gemeente te vragen of ze ook al heeft laten blijken dat ze vragende partij is voor beter regels, en of ze Ons Dank niet onder druk wil zetten om open kaart te spelen? En vooral, of we ook mogen weten hoe die controles gebeuren, en hoeveel controlers er dan gebeurd zijn? Het gaat immers nog altijd om uw en mijn belastingsgeld!