menu
Word Lid
Speerpunten Vlaams Belang Maaseik Neeroeteren Opoeteren

Bijkomstig bij ons grote programma wil Vlaams Belang Maaseik Neeroeteren Opoeteren de komende legislatuur inzetten op volgende aandachtspunten.

Politiek: Minder politiekers, meer burgers

 • Minder politici, minder mandaten
  • Volgens onze partij is het politieke systeem onwerkbaar geworden doordat de macht te veel verspreid is geraakt over veel te veel bestuursorganen en daaraan verbonden postjes. Het Vlaams Belang wil drastisch snoeien in hun aantal.
 • Meer macht naar de gemeenteraad
  • Aansluitend op ons vorige standpunt vinden we dat er terug meer bevoegdheden moeten overgeheveld worden naar de gemeenteraad. Daar waar de verkozenen des volks zitten moet het zwaartepunt liggen van de politieke besluitsvorming.
 • Eén schepen minder
  • Ons schepencollege bokst politiek boven haar gewicht. Volgens Vlaams Belang kunnen we het gerust met één schepen minder doen.
 • Eén schepen per gemeente verantwoordelijk voor die gemeente
  • Een kleine schepencollege moet voor Vlaams Belang zo samengesteld worden dat elke deelgemeente minstens 1 schepen mag leveren.
  • Die schepen krijgt van Vlaams Belang dan ook nog eens de specifieke taak, en verantwoordelijkheid, te waken over alles wat zijn deelgemeente moet aanbelangen.
  • Spreekt voor zich dat deze schepen zitdagen zal organiseren in de betreffende gemeente om alzo een luisterend oor te zijn voor de lokale gemeenschap.
 • Meer inspraak voor onze bevolking
  • Vlaams Belang blijft voluit gaan voor de mogelijkheid om een bindend referendum te organiseren
  • Omdat de mogelijkheid om vragen te stellen voorafgaandelijk aan de gemeenteraad te weinig gebruikt wordt terwijl er ons toch dagelijks vragen en opmerkingen bereiken vanuit de gemeenschap stellen wij voor om onze burgers de mogelijkheid te geven om schriftelijke vragen (desnoods anoniem) over te maken aan de gemeenteraad.
  • U moet weten wat er gezegd wordt in de gemeenteraad. Vlaams Belang pleit voor geluidsregistratie van elke zitting, en, publicatie op de lokale webstek. Een verslag van elke gemeenteraadszitting in het informatieblad zien we ook wel zitten.
 • Eerlijke berichtgeving
  • Vandaag is het gemeentelijk informatieblad meer en propagandablad van de meerderheid dan een echte informatieblad. Voor ons moet er daarom in het stedelijk informatieblad één pagina per partij gereserveerd worden. Deze is vrij in te vullen door de partij, of ze nu deel uitmaakt van de meerderheid, of niet. De burgers informeren is wat telt.
 • Mandatenlijsten én inkomsten bekend maken!
  • Voor ons moeten alle politici hun mandaten én inkomsten bekend maken.
  • Wij willen deze publiceren én op de webstek van de gemeente én in het stedelijk informatieblad. De burger heeft het recht te weten waar zijn/haar centen terechtkomen.
  • Burgemeesters en schepenen die toch, ambtshalve, zitting hebben in organen verplichten we niet alleen om daar op de gemeenteraad tekst en uitleg over te komen geven, we verhinderen hen ook daar een extra wedde voor los te peuteren.
 • De gemeenteraad wordt per definitie voorgezeten door iemand van de oppositie
  • De tijd dat de regie van de gemeenteraad strak geregeld werd door een dictator-burgemeester is voorbij. Alle partijen verbinden zich ertoe iemand van de oppositie aan te duiden om de gemeenteraad voor te zitten. Deze voorzitter is geen handpop, maar hij/zij wordt actief betrokken bij het opstellen van de agenda van de zitting.

Identiteit: Eigenheid bewaren

 • Trotse Vlaming zijn
 • Trotse Maaseikenaar, trotse Neeroeternaar, trotse Opoeterenaar
  • Maaseik, dat is Neeroeteren én Opoeteren. Of we de fusie nu graag hebben of niet, gefuseerd zijn we en daar moeten we samen aan werken. Vlaams Belang erkende als eerste partij de identitaire diversiteit van de fusie. Vlaams Belang wil die lokale eigenheid dubbel en dik op alle mogelijke manier in de verf zetten.
  • Oude wapenschilden terug in het leven roepen.
   • Geen toekomst zonder wortels. Ons verleden moet terug meer respect krijgen. Als we onze jeugd terug laten kennismaken met hun afkomst versterk je het verhaal van de gedeelde waarden.
  • Lokale dialecten ondersteunen.
   • Meermaals al zette onze partij deze thematiek op de agenda. Voor ons heeft de gemeente een belangrijke brugfunctie om projecten uit te werken die zorgen voor het behoud van de dialecten van onze drie gemeenten. We denken bijvoorbeeld aan een project waar de heemkundige kringen het lokale dialect gaan promoten in de scholen met steun van de gemeente.
   • Vlaams Belang wil een jaarlijkse prijs uitreiken voor de lokale handelaar die zijn/haar zaak een authentieke Nederlandstalige, lokale naam geeft. We willen onze handelaars stimuleren om het Nederlands te gebruiken, of, om ons lokaal dialect te promoten.
  • Investeringen via een matrix verhoudingsgewijs eerlijk spreiden over Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren.
 • Immigratiestop
  • De immigratie naar Europa, naar Vlaanderen is de spuigaten uitgelopen. Ook Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren delen hoe langer hoe meer in de immigratieklappen. Wie eens een kijkje neemt op de schoolbanken van het staatsonderwijs in Maaseik weet wat wij bedoelen. De immigratiekraan moet dicht, om te beginnen op lokaal vlak. Vlaams Belang pleit daarom voor een vestingsstop voor niet-Europese vreemdelingen.
 • Stopzetten LOI.
  • Wij willen niet langer deelgenoot zijn van het spreidingsplan van Theo Francken. Het is waanzin om nog meer zogenaamde vluchtelingen op te vangen terwijl we er niet in slagen de noden van het eigen volk te ledigen, laat staan de vorige nieuwkomers te integreren. Vlaams Belang wil daarom het Lokaal Opvang Initiatief stopzetten.
  • Immigratiefactuur invoeren.
   • Door gedegen oppositiewerk van onze partij is aan het licht gekomen dat vreemdelingen hier mogen genieten van allerhande voordelen. Denken we maar aan het gratis internet dat ze op onze kosten genieten of de hervestigingspremies die sommigen kregen. Er zijn zelfs asielzoekers die met behoud van een leefloon op onze kosten gaan studeren. Voor het Vlaams Belang kan dit niet. Zij die hier te gast zijn hebben de morele plicht om niet te teren op de Vlaams Belang wil een verbintenis aangaan met de hier verblijvende vreemdelingen waarin zij onderschrijven een factuur van de door hun verblijf veroorzaakte kosten te laten opmaken, met de bedoeling deze kosten terug te betalen.
 • Islamisering indijken.
  • Wie de ogen niet in de zakken heeft kan zien dat onze gemeente de afgelopen jaren haar portie van de Islamitische verrijking al wel gehad heeft. Van Boerka’s, over hoofddoeken tot en met terroristische cellen en andere Syriëgangers. Voor Vlaams Belang is de maat vol. Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren zijn Vlaamse gemeentes en dat willen we zo houden.
   • Verbod op het dragen van Islamitische hoofddoeken voor gemeentepersoneel inschrijven in het arbeidsreglement.
   • Verbod op het dragen van Boerkini’s en aanverwanten in onze lokale zwembaden.
   • Geen subsidie, renteloze lening of wat dan ook meer aan verenigingen die de Islamitische leer aanhangen.
   • Zogenaamde Islamitische radicalisering niet met een pamerbeleid meer aanpakken maar een actief opsporings en vervolgingsbeleid uit tekenen door de lokale politie.
   • Nieuwe moskeeën, zoals eertijds in Neeroeteren, krijgen van ons geen vergunning.

Echt sociaal

 • Diverse vragen en interpellaties leerden onze partij dat 90% van onze rusthuisbezoekers zijn/haar factuur niet kan betalen van zijn/haar pensioen. Het is volgens ons een welvaartsstaat onwaardig dat mensen die hun hele leven hebben bijgedragen hun vermogen moeten aanspreken, of zelfs gaan aankloppen bij hun kinderen om hun rusthuisfactuur te kunnen betalen.
 • Eerst onze mensen.
  • Wat betreft sociale voorzieningen, woningen en dergelijke meer spreekt het voor zich dat Vlaams Belang gaat voor een beleid waarbij de nakomelingen van de opbouwers van ons land eerst komen, eerst malen.
 • Vlaams Belang wil deelnemen aan het project 'Geïntegreerd Breed onthaal' waarbij de overheid zelf op zoek gaat naar verdoken armoede. Vandaag is de drempel voor veel mensen in moeilijkheden te hoog om een beroep te doen op de overheid voor ondersteuning.

Veiligheid is zoveel meer

 • Denk veiligheid en zeg politiebeleid. Vlaams Belang heeft reeds meermaals bericht over de toestand van de lokale politie. Onder meer in Straffe Kal maakten we al eens gewag over de heersende negatieve animositeit tussen burgemeesters (hoofden van de politie) en het lokale korps.
  • Vlaams Belang wil gaan voor een verhoging van het aantal agenten.
  • Wij blijven kritisch een waakzaam over een mogelijke verandering van politiezone.
  • Maaseik is een grensgemeente, het spreekt voor zich dat een moderne en efficiënte grensbewaking een prioriteit is. Voor criminelen is het vandaag immers te gemakkelijk om over de grens te vluchten.
 • Maar veiligheid is ook fietsveiligheid
  • De veiligheid aan schoolomgevingen in onze gemeente kan beter. Zeker in Opoeteren is het voor vele inwoners vaak een hel om de kinderen met de fiets naar school te brengen. Die infrastructuur moet verbeterd worden.
  • De bomen langs gewestwegen hebben al genoeg levens geëist. Vlaams Belang wil er bij de hogere overheid blijvend op hameren hieraan te verhelpen.

Wonen, mobiliteit en landelijkheid

 • Landelijk karakter bewaren.
 • Dorpen aan de Oeter, stad aan de Maas
  • Wij willen Maaseik terug koppelen aan de Maas. Nu wordt immers de gemeente door een ringweg gescheiden van haar levensstroom. Dat stoot mensen af. De gemeente moet, in samenspraak met lokale architecten, durven de doorsteek te wagen om terug aansluiting te vinden bij haar Maas.
  • Soort gelijks hebben we in petto voor onze Oetergemeenten. Neeroeteren en Opoeteren horen terug aansluiting te vinden met de Oeter. Deze moet fungeren als centraal punt van aantrekking, als levensader.
 • Wie een korte blik werpt op het aanbod sociale woningen in de ons omliggende gemeenten, die merkt dat wij er zowat met kop en schouders bovenuit steken wat betreft aantal sociale woningen. En toch zijn er nog altijd sociale woningen te kort. Vlaams Belang wil geen sociale wijken meer bij
 • Bij gebrek aan werk in eigen streek is een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk cruciaal. Jammer genoeg knelt hier wat betreft onze regio het schoentje.
  • Vlaams Belang wil

Economie & middenstandsbeleid

 • Focus op kerngebieden
 • Gemeente aantrekkelijker maken voor ondernemers
  • De resultaten van een bevraging van ondernemers naar hun idee over onze gemeente is bij Vlaams Belang ingeslagen als een bom. Onze ondernemers buizen hun gemeente over de hele lijn, zo blijkt althans uit onderzoek van UNIZO & VKW Limburg.
   • Antwoorden op vragen in de gemeenteraad leerden Vlaams Belang dat de belasting op drijfkracht zorgt voor een uitermate negatieve perceptie voor onze gemeente. Vlaams Belang wil daarom deze belasting afschaffen.
   • We willen ondernemers een pakket aanbieden dat in ruil voor investeringen zorgt voor doorgedreven administratieve ondersteuning, belastingsvoordelen, een samenwerkingscontract met onze scholengemeenschappen.

Financiële integriteit

 • Financieel de tering, naar de nering zetten. Dat is kort en bondig het adagium van Vlaams Belang. Wie zoveel belastingen int als onze gemeente kan slechts in de financiële problemen geraken als er onverstandig wordt omgesprongen met de inkomsten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF