Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeenteraad: Vlaams Belang wil lokaal corona actieplan

Gemeenteraad: Vlaams Belang wil lokaal corona actieplan
Lokaal @ Vlaams Belang

Aanstaande maandag 27 april 2020 zal voor het eerst sinds het losbarsten van de corona crisis terug een gemeenteraad plaatsgrijpen. Gezien de omstandigheden zal deze gemeenteraad via de digitale snelweg georganiseerd worden. Men zegt nu zelfs dat men het u als toeschouwer voorwaar mogelijk zal maken om via de webstek van de gemeente de raadszitting te volgen. Ironisch genoeg wordt daarmee een programmapunt van onze partij gerealiseerd. Met de groeten van tante corona! Hoe lang zijn wij immers al niet vragende partij om het mogelijk te maken voor de burgers om de gemeenteraad digitaal te volgen? Toen Houten Klaas Jan Creemers hier nog de burgemeestersscepter zwaaide werden we verdorie nog per aangetekende brief opgevorderd om op zijn bureau tekst en uitleg te geven over het feit dat we de gemeenteraden zelf opnamen! Vandaag moet het gemeentebestuur het zelf doen. Het kan verkeren zei Bredero!

Niet op de agenda!?

Maar, daar gaat het nu niet over. Waar het in dit artikel over gaat, dat is de vaststelling dat er op de agenda van de gemeenteraadszitting slechts één onderwerp gaat over de Corona crisis. Een punt dat slechts handelt over politieverordeningen die opgemaakt werden om tegemoet te komen aan de directieven opgesteld door hogere bestuursniveau's. Uiteraard iets dat zeer zeker ook moet besproken worden. Eindelijk moet besproken worden! Want hoe goed leven we de maatregelen nu echt na? En hoeveel overtredingen werden er al echt geregistreerd? En brengt het allemaal wel zoden aan de dijk? Nuttige en nodige vragen die uw dienaars zeker zullen stellen! Maar voor het overige staat er jammer genoeg helemaal niets op de dagorder van de gemeenteraad over corona. Spijtig. Zeker omdat 'facebook-Johan' op digitale media met niets anders bezig is, en het hele land stilaan aan het uitkijken is naar een defitig exit-strategie. En vooral, naar een deftig economisch relanceplan!

Geen aankondigings-, maar echte politiek!

Veel kiezers hebben het jammer genoeg niet altijd in de smiezen, maar heel veel van wat de burgemeester doet en laat op sociale media is niet of nauwelijks doorgesproken met de gemeenteraad. Laat staan dat hij voor alles wat hij overal gaat beloven politiek gedekt is. Denken we maar aan zijn fameuze belastingsverhoging of zijn straffe stoot met het 2 uur gratis parkeren. Eerst staan blinken in de krant en op internet, dat is het devies, dat is de taktiek. Met veel van wat hij op smoelenboek schrijft over corona is dat niet anders. Zijn collega's in de meerderheid zijn - laat ons daar eerlijk de harde waarheid in zeggen - politiek te zwak om dat spelletje te doorprikken. In het schepencollege wegen ze stuk voor stuk te licht om ook maar een rol van betekenis te spelen. Die twee partijen zijn al lang blij dat ze wat postjes gekregen hebben. Daarom dat onze partij haar stoute Tijl Uilenspiegel schoenen wederom aantrekt en het dan maar zelf op de agenda zet. Naar onze bescheiden mening is het onderwerp belangrijk genoeg om deftig besproken te worden op de vergadering van het machtigste politieke orgaan van de gemeente. Of niet soms?

Ons plan, ieders plan

Vlaams Belang denkt dat het nodig is dat de gemeente nadenkt over een deftige en duurzame aanpak van deze problematiek. Onze inwoners verdienen beter dan facebook berichtjes! Uiteraard komt voor ons de gezondheid van onze mensen éérst. Daarom willen wij op de gemeenteraad de actuele cijfers van de gezondheid van onze inwoners bespreken. Ook vragen we naar de toestand van ons ziekenhuis en of er aldaar nog noden te lenigen zijn. Andere belangrijk gespreksonderwerp is de lokale economie. Hier vallen er namelijk rake klappen. En het gaat ons economisch al niet voor de wind! Voor de lokale handelaars werd door UNIZO het concept 'winkelhieren' bedacht. Het kon zo uit onze Vlaams Belang-koker komen! (Valt het u trouwens niet op hoeveel partijen plots roepen dat we lokaal moeten kopen?) Maar er is meer nodig. We moeten zien waar we lokale handelaars en bedrijven kunnen steunen. Want wij hebben hier natuurlijk niet alleen handelaars. En dan moeten we het eens heel dringend over een deftige exit-strategie hebben. Hoe gaan we het heropenen van de winkels en het heropstarten van de economie organiseren? En wat met de veiligheid van onze inwoners daarbij? Gaan wij ook mondmaskers uitdelen? Wat kunnen wij doen? Niet dat het allemaal kommer en kwel moet zijn. Dat het er bijvoorbeeld zit aan te komen dat we node op vakantie zullen moeten gaan binnen de landsgrenzen kan voor onze gemeenten een opportuniteit zijn. Ook dat willen we onze beleidsvoerders aan hun verstand brengen. En tenslotte interesseren we ons natuurlijk ook voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij. De mensen die nu extra hard getroffen worden. Ook hun problemen moeten besproken worden.

Kan een echt democratisch debat? 

Uiteraard is het ons doel, ons nobel streven, om een politiek zo breed mogelijk gedragen oplossing uit de bus te doen komen. Daartoe moeten alle, of toch liefst zo veel mogelijk, gemeenteraadsleden mee aan één koord trekken. Daarom dat we ons bewust niet beperkt hebben tot het stellen van vragen, en dat we evenmin uitpakken met enkele vooraf geformuleerde concrete oplossingen. Tante corona is immers niet het enige virus dat dit land in haar greep heeft, het cordon virus is er ook nog weet u wel!? Alzo worden te vaak voorstellen gewoon van de tafel geveegd omwille van de namen van de inzenders. Deze keer hebben we bewust een interpellatie geschreven waarvan het enige stembare artikel eruit bestaat dat de concullega's worden opgeroepen om allemaal samen de handen in elkaar te slaan. Middels een interpellatie is het andere raadsleden toegestaan om ook tussen te komen. Zo kan het debat vrij gevoerd worden. En omdat debat op te starten hebben wij enkele van onze stellingname's neergeschreven. Niet omdat ze te nemen of te laten zouden zijn, wel omdat ze nodig zijn als stof voor debat. We zijn benieuwd!

Beste lezers, als de meerderheidspartijen daar al tegen zijn, dan zijn ze het echt niet waard om politiek te bedrijven.